Regulamin korzystania z Wi-Fi w Domu Bursztynowym

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Dom Bursztynowy umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa Wi-Fi).
 2. Usługa Wi-Fi dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich osób przebywających na terenie Domu Bursztynowego.
 3. Dom Bursztynowy nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności usługi Wi-Fi. Usługa Wi-Fi może być czasowo niedostępna na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych. Prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego użytkownika.
 4. Korzystanie z usługi Wi-Fi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej dostępnej w Domu Bursztynowym. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność urządzeń z usługą Wi-Fi. W celu podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej urządzenie przenośne musi być wyposażone w urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g.
 5. Usługa Wi-Fi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.
 6. Dom Bursztynowy może w szczególnych przypadkach zapewnić użytkownikom wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji urządzeń przenośnych i korzystania z usługi Wi-Fi.
 7. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi Wi-Fi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.
 8. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:
  • usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
   próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
  • udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
  • korzystania z aplikacji P2P,
  • dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
  • uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
  • innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz reklamacje usługi Wi-Fi należy zgłaszać w recepcji lub administracji Domu Bursztynowego.
 10. Rozpoczęcie korzystania z usługi Wi-Fi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
telefon+48 502 311 530
mapa
facebook